Alternatywne metody rozwiązywania sporów
FAQ

Czym jest ADR?

Skrót ADR (ang. Alternative Dispute Resolution) oznacza alternatywne metody rozwiązywania sporów. Są to tanie, proste i szybkie sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów, wykorzystywane m. in. w sporach pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, do których należą arbitraż, mediacja czy też komisje skargowe.

Platforma mediacjeeizby.pl powstała z myślą o pomocy przedsiębiorcom oraz konsumentom w celu rozwiązywania potencjalnych sporów, z którymi już sobie nie radzą na drodze bezpośredniej komunikacji. Jeżeli prowadzisz sklep internetowy i niestety nie jesteś już w stanie rozwiązać problemu bezpośrednio z e-konsumentem zapraszamy do nas. Nie czekaj aż problem przerośnie Ciebie i Konsumenta. Pamiętaj istnieje forma pozasądowego rozwiązywania sporów. Sądowe rozwiązywanie sporów powinno być ostatecznością.

Działaj z e-Izbą. Nasi profesjonalni Arbitrzy pomogą rozwiązać pozasądowo problem! 

Jak funkcjonuje ADR?

ADR są pozasądowymi metodami rozstrzygania sporów, w związku z czym kompetencje sądu są przejmowane przez niezależną osobę trzecią – np. mediatora lub arbitra. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich ma na celu rozwiązanie sporu konsumenckiego i polega na umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez strony, przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu oraz rozstrzygnięciu sporu, a także narzuceniu stronom rozwiązania sporu.

Czym jest platforma ODR?

Platforma ODR (ang. Online Dispute Resolution) jest interaktywną stroną internetową, do której dostęp jest elektroniczny i bezpłatny we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Umożliwia ona rozstrzyganie sporów przez Internet, pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami przez niezależnego mediatora. Platforma europejska znajduje się pod adresem internetowym:http://ec.europa.eu/consumers/odr/Platforma ODR Izby Gospodarki Elektronicznej jest pod adresem: mediacjeeizby.pl

Platforma ODR powinna ponadto stanowić źródłoogólnych informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wynikających z internetowych umów sprzedaży bądź umów o świadczenie usług.

Kto może korzystać z platformy ODR?

Z platformy ODR mogą korzystać w szczególności konsumenci mieszkający w krajach UE oraz przedsiębiorcy mający siedzibę w krajach Unii Europejskiej, którzy zawierają krajowe oraz transgraniczne internetowe transakcje. Zapraszamy polskich konsumentów do korzystania z platformy Izby Gospodarki Elektroncznej: mediacjeeizby.pl. Platforma jest w języku polskim.

Jak przebiega proces rozwiązywania sporów za pośrednictwem platformy ODR?

Rozwiązywanie sporów odbywa się online w 4 głównych etapach:

  1. Złożenie skargi.
  2. Wspólne wybranie przez strony sporu organum, który ma rozstrzygnąć spór.
  3. Rozpatrzenie skargi przez organ rozstrzygający spory.
  4. Wynik i zamknięcie skargi w systemie.

Jestem konsumentem. Kiedy mogę złożyć skargę?

Skargę można złożyć w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, zawieranych przez Internet z przedsiębiorcami z krajów należących do Unii Europejskiej. W formularzu skargi skierowanej przeciwko sprzedającemu wymienione są następujące rodzaje (podstawy) skargi:

  1. wady, uszkodzenie,
  2. niezgodność z zamówieniem,
  3. dostawa,
  4. wystawienie rachunków,
  5. rękojmia lub gwarancja,
  6. inne.

Jestem konsumentem. Jak złożyć skargę?

W celu złożenia skargi należy wypełnić elektroniczny formularz skargi dostępny online na platformie ODR (link: http://adr.kate.orba.pl/kontakt). W formularzu należy podać dane kontaktowe sprzedającego, swoje dane osobowe, tj. konsumenta, a także dokładnie opisać skargę (m. in. wskazać rodzaj zakupionych towarów i usług, datę zakupu, wysokość zapłaconej kwoty, wskazać numer zamówienia a także opisać swe żądania, do których należeć może zwrot pieniędzy bądź wymiana towaru). Strona skarżąca na poparcie swojej skargi może dołączyć stosowne dokumenty.Dla konsumenta jest symboliczna opłata 20 zł.

Informacje, które należy przedstawić przy składaniu elektronicznego formularza skargi znajdują się w załączniku do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

Jestem przedsiębiorcą (sprzedającym). Czy mogę złożyć skargę?

Tak. Polska należy do krajów, gdzie skargi oprócz konsumentów mogą składać również przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy mogą składać skargi również w Belgii, Luksemburgu oraz Niemczech.

Czy przedsiębiorca ma obowiązek korzystać z ADR?

Przedsiębiorca nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod rozwiązywania sporów i może odmówić współpracy z konsumentem. W takim przypadku konsument chcąc dochodzić swych roszczeń może wystąpić na drogę cywilnego postępowania sądowego.

Jakie są skutki udzielenia przez przedsiębiorcę odmowy wyboru organu, który ma rozstrzygnąć spór?

Jeżeli w terminie 30 dni kalendarzowych od przedłożenia formularza skargi strony nie osiągnęły porozumienia w przedmiocie wyboru organu rozpatrującego skargę – skarga nie będzie dalej rozpatrywana, a sprawa zostanie zakończona. Strona skarżąca może skontaktować się z doradcą ds. ODR w celu uzyskania ogólnych informacji o innych środkach dochodzenia roszczeń.

Jak długo trwa postępowanie?

Postępowanie trwa co do zasady 90 dni. Organ rozstrzygający spór, po zakończeniu postępowania przedstawia stronom wyniki postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. W przypadku szczególnie skomplikowanego sporu powyższy termin może być przedłużony.

Czy złożenie skargi jest odpłatne?

Za korzystanie z platformy ODR przez konsumenta pobierana jest symboliczna opłata 20 zł 

Gdzie znajduje się punkt kontaktowy ds. ODR w Polsce?

W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy, który udziela pomocy konsumentom i przedsiębiorcom w sprawach, które dotyczą pozasądowego rozwiązywania sporów.

Kontakt: UOKIK, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, tel. 0048 22 55 60 333, mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl

Jaka jest podstawa prawna funkcjonowania platformy ODR?

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)

- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich)

Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich) do polskiego porządku prawnego wprowadza Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

 

Link, pod którym można znaleźć formularz skargi: http://adr.kate.orba.pl/kontakt

>