Alternatywne metody rozwiązywania sporów
Formularz skargi

Formularz możesz wypełnić:

  • elektronicznie - korzystając z formularza poniżej na stronie
  • lub
  • wysłać pocztą tradycyjną wypełniając formularz i odsyłając go na adres: Izba Gospodarki Elektronicznej, ul. Pańska 96,lok 83. Warszawa

Szczegóły kosztów za wszczęcie i prowadzenie postępowania mediacyjnego dostępne są w zakładce: O nas.

W przypadku zgłaszania skargi tradycyjną drogą, do skargi należy dołączyć dokument potwierdzający uiszczenie opłaty, np. potwierdzenie przelewu z banku, zgodnie z informacjami przekazanymi tutaj.

Informacje po których jest gwiazdka (*) są obowiązkowe, żeby zgłoszenie mogło zostać przyjęte.

Firma, na którą składana jest skarga

Dane osoby składającej skargę

Wypełnij co najmniej jedno z dwóch pól*

(**) Jeśli wypełnia Pani/Pan formularz w imieniu osoby trzeciej proszę zaznaczyć tu i wypełnić formularz zgodnie z procedurami. W tym wypadku, w celu przyjęcia zgłoszenia i formularza skargi, obowiązkowe jest podanie danych zarówno konsumenta (którego dotyczy sprawa), jak i osoby, która go reprezentuje.

Państwa skarga

Państwa skarga/spór dotyczy (można wybrać do 2 odpowiedzi):

Czy spór był już rozwiązywany przez inny podmiot, inny ADR lub sąd? :

Prosimy o dołączenie do formularza dokumentów, które mogą być użyteczne w jak najlepszym zrozumieniu konfliktu.

Mogą Państwo wysłać do 6 plików .xls, .xlsx, .doc, .docx, .pdf, .jpeg, .jpg, .png, .gif, .txt, które nie przekraczają 3MB

Dokument 1 Nie wybrano pliku
Dokument 2 Nie wybrano pliku
Dokument 3 Nie wybrano pliku
Dokument 4 Nie wybrano pliku
Dokument 5 Nie wybrano pliku
Dokument 6 Nie wybrano pliku

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza jest Izba Gospodarki Elektronicznej, Pańska 96, lok 83, 00-837 Warszawa, KRS 0000474028, NIP 701-039-19-22, która przetwarza te dane w związku z wszczęciem i przeprowadzeniem na wniosek konsumenta postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego w oparciu o platformę mediacjeeizby.pl („Platforma”). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne, jednak stanowi warunek złożenia wniosku o wszczęcie postępowania.

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.

Za wszczęcie postępowania pobierana jest opłata.

>