Alternatywne metody rozwiązywania sporów
O nas

Czym jest ADR

Skrót ADR (ang. Alternative Dispute Resolution) oznacza alternatywne metody rozwiązywania sporów. Są to tanie, proste i szybkie sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów, wykorzystywane m. in. w sporach pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, do których należą arbitraż, mediacja czy też komisje skargowe.

Platforma mediacjeeizby.pl powstała z myślą o pomocy przedsiębiorcom oraz konsumentom w celu rozwiązywania potencjalnych sporów, z którymi już sobie nie radzą na drodze bezpośredniej komunikacji. Jeżeli prowadzisz sklep internetowy i niestety nie jesteś już w stanie rozwiązać problemu z e-konsumentem zapraszamy do nas. Nie czekaj aż problem przerośnie Ciebie i Konsumenta. Pamiętaj istnieje forma pozasądowego rozwiązywania sporów. Sądowe rozwiązywanie sporów powinno być ostatecznością.

Działaj z e-Izbą. Nasi profesjonalni Arbitrzy pomogą rozwiązać pozasądowo problem! 

Finansowanie

Finansowanie - wykaz opłat

Opłaty od jednej sprawy dla Przedsiębiorców zrzeczonych w Izbie Gospodarki Elektronicznej w Warszawie:

 • opłata wstępna za wszczęcie postępowania mediacyjnego od jednej sprawy – 60 zł netto
 • opłata za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego od jednej nieskomplikowanej sprawy – 400 zł netto

Opłata dla Konsumenta:

 • symboliczna opłata dla konsumenta 20 zł 

Regulacje prawne – przepisy prawa stosowane podczas rozwiązywania sporu

Podczas rozpoznawania sporów pomiędzy Konsumentem a Przedsiębiorcą podmiot uprawniony ADR będzie stosował powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności:

 1. Ustawę z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827);
 2. Ustawę z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 380 z późn. zm.);
 3. Ustawę z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013, poz. 1422 z późn. zm.),
 4. Ustawę z dnia 23.09.2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016, poz. 1823);

a także przepisy prawa europejskiego:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich);
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich);
 3. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
 4. Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

 Od 15 lutego 2016 r. istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług (w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), zawieranych między konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE. Wykaz podmiotów prowadzących postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, zgłoszonych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie UE znajduje się na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/odr

 

Link, pod którym można znaleźć formularz skargi: http://adr.kate.orba.pl/kontakt

>